CHÀO MỨNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y BẠCH LONG VĨ
Khoa Y tế dự phòng- Dân số- Kiểm soát nhiễm khuẩn


Trưởng khoa: Thạc sĩ: Đỗ Tiến Dũng

Chức năng nhiệm vụ:

Công tác y tế dự phòng: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa huyện.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn: Thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn Trung tâm; Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn Trung tâm; Giám sát việc xử lý chất thải cho toàn Trung tâm; Bảo đảm vệ sinh Trung tâm Xanh-Sạch-Đẹp; Giám sát mọi nhân viên trong Trung tâm thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm; Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và phối hợp với các khoa, phòng thực hiện tốt công tác chống nhiễm khuẩn Trung tâm.

Công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: Triển khai các hoạt động tuyên truyền về sức khỏe sinh; nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn…..


Thông tin mới nhất
Đăng nhập